Notas sobre o concepto, os caracteres e a función reguladora do contrato de traballo

Francisco Javier Gárate Castro

Resumo


A definición do contrato de traballo é unha presenza constante en todos os textos legais que se ocuparon en España da cuestión desde 1926. Neles, plásmase un concepto descritivo, que repara ou se fixa, ademais de en a singularidade do tipo de traballo prestado (persoal, voluntario, por conta allea, retribuído e dependente), nos elementos do contrato; de forma particular, no seu obxecto e causa. Este traballo analiza detalladamente devanditos trazos características, para estudar a continuación a función reguladora do contrato. Neste sentido, préstase especial atención á articulación co convenio colectivo.


Palabras clave


Contrato de traballo, voluntariedade, subordinación, dependencia, remuneración, convenio colectivo

Texto completo:

PDF (Español (España)) PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revista Galega de Dereito Social (RGDS) - 2ª etapa

Dirección postal:
Rúa da Algalia de Abaixo, 24, 15704 Santiago de Compostela, A Coruña, España
Teléfono: +34 981 54 16 02
 

ISSN: 1696-3083

Desarrollada por:

Bavel Service Providers 

© 2017